Polityka prywatności

wprowadzenie

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

1. odwiedzasz stronę www.diagmatic.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Stroną”);

2. kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularza kontaktowego na Stronie , osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej;

3. jesteś dostawcą/klientem/kontrahentem lub członkiem personelu, w tym przedstawicielem naszego dostawcy/klienta/kontrahenta;

4. użytkownikiem naszej grupy dyskusyjnej;

5. użytkownikiem naszych stron/profili w mediach społecznościowych.

 1. Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Diagmatic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bydgoska 6, 30-056, Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767866 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, telefonicznie pod numerem (+48) 606 113 200 lub  za pomocą wiadomości e-mail: dane.osobowe@diagmatic.pl.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.1. Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

 • odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe - w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług (w tym wysyłki newslettera) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania) (art. 6 ust. 1 lit. f i a RODO);

 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • utrzymywania dobrych relacji biznesowych z Tobą lub Twoim pracodawcą/kontrahentem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych (art. 6 ust. lit. f RODO);

 • umożliwiania korzystania z grupy dyskusyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych czy gdy jesteś klientem Spółki), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie) bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,

 • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.

 1. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej Strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz z naszej Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. Natomiast w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

 • dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji,

 • zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony,

 • analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

 1. Dane przetwarzane w sytuacji, gdy jesteś naszym dostawcą/klientem/kontrahentem lub członkiem personelu, w tym przedstawicielem naszego dostawcy/klienta/kontrahenta

5.1. W przypadku, gdy jesteś naszym dostawcą / klientem / kontrahentem lub członkiem personelu, w tym przedstawicielem / osobą do kontaktu naszego dostawcy / klienta / kontrahenta, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, firma, w której pracujesz, stanowisko, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu).
5.2. Twoje dane osobowe, które uzyskamy, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Tobą lub Twoim pracodawcą/zleceniodawcą – w celu wykonania umowy, której stroną jesteś Ty lub Twój pracodawca/zleceniodawca;

 • archiwizacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – w tym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych;

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych;

 • w celu utrzymywania dobrych relacji biznesowych z Tobą lub Twoim pracodawcą/kontrahentem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych;

 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych.

 1. Dane przetwarzane w sytuacji, gdy jesteś użytkownikiem naszej grupy dyskusyjnej

6.1. W sytuacji gdy jesteś użytkownikiem naszej grupy dyskusyjnej, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, Twój nick na Facebook, dane placówki, w której jesteś zatrudniony/ z którą współpracujesz oraz posiadanie przez Ciebie konta koordynatora lub diagnosty w naszym systemie oraz informacje zawarte w publikowanych przez Ciebie postach/komentarzach na grupie oraz w indywidualnych wiadomościach kierowanych do Nas.
6.2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • weryfikacji, czy spełniasz warunki dołączenia do grupy;

 • zapewnienia możliwości korzystania z grupy.

6.3. Z uwagi na fakt, iż grupa dyskusyjna jest dostępna w serwisie Facebook, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach tego serwisu są dostępne w sekcji 14 Polityki Prywatności

 1. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt;

 • do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona;

 • do celów podtrzymania dobrych relacji biznesowych – przez czas ich istnienia;

 • do celów umożliwiania Ci korzystania z grupy dyskusyjnej – przez czas posiadania przez Ciebie statusu jej użytkownika przy uwzględnieniu okresów archiwizacji i wykonania kopii zapasowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń;do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń;

 • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Spółkę w sposób prawidłowy;

 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu;

 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Spółce;

 • każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

 1. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, usługi prawne, marketingowe oraz promocyjne, dostawcy mediów społecznościowych);

 • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy;

 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 1. Łącza do stron podmiotów trzecich

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

 1. Wtyczki Społecznościowe

Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony, adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie:

 1. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1. Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

 • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tę zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.

 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc., to jest, Google Analytics) .Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,

 • w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie,

 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies),

 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, w tym Google Inc oraz mediów społecznościowych, których wtyczki zostaną zaimplementowane na Stronie.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.


Sposoby wyłączenia plików cookies
Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobu zarządzania plikami cookies poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę, by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danycho sobowych w mediach społecznościowych

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe (jako użytkownika) w związku z prowadzeniem strony w serwisie społecznościowym Facebook (Meta) oraz Instagram.

14.1. W związku z prowadzeniem przez Nas fanpage’a w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram (dalej łącznie oraz każdy z osobna jako: „Profil”) Administratorem danych osobowych jest DIAGMATIC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 6, 30-056 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000767866 (dalej jako: „My”, „Nas”, „Nasze”), adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@diagmatic.pl.
14.2. Przetwarzamy dane osobowe osób, które na naszym Profilu w mediach społecznościowych:
dokonały subskrypcji Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.;wykonały czynność/reakcję na Profilu w serwisach społecznościowych, np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.;są użytkownikami zamkniętej grupy administrowanej przez Nas;wysłały do Nas wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

14.3. Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
14.4. Jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, współadministratorem Twoich danych osobowych jest również Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, przy czym Meta samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych oraz posiada własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez Nas danych osobowych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w podmiot, przed skorzystaniem z dostarczanego przez niego kanału dokładnie zapoznaj się z jego polityką prywatności.
14.5. W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionego serwisu społecznościowego, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne dla wszystkich (w przypadku fanpage’a) lub dla innych użytkowników (w przypadku zamkniętej grupy). Do danych, które są dostępne dla innych użytkowników ww. serwisu społecznościowego, w tym Nas, należą: dane identyfikacyjne, takie jak np. imię i nazwisko użytkownika, nick, dane adresowe i inne dostępne na profilu dane; dane w postaci wizerunku utrwalonego na publikowanych zdjęciach; dane zawarte w publikowanych komentarzach i postach.
14.6. Zakres danych, które mogą być przetwarzane przez Nas jako podmiot prowadzący Profil oraz Facebook jako dostawcę mediów społecznościowych, jest następujący:
Mamy dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Meta Platforms Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W przypadku, gdy wchodzisz na Nasz Profil spoza UE/EOG administratorem Twoich danych może być Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California.

14.7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
prowadzenia Naszego Profilu w serwisie społecznościowym Facebook, w celu informowania za jego pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, informowania o naszej ofercie (przekazywania informacji o świadczonych produktach i usługach), prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;administrowania zamkniętej grupy poświęconej wymianie doświadczeń przez użytkowników narzędzi diagnostycznych dostarczanych przez Nas;prowadzenia analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje serwisu społecznościowego, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z portalu społecznościowego.

14.8. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
14.9. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisie społecznościowym Facebook Naszego Profilu mogą być przekazywane:
podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, usługi marketingowe oraz promocyjne;podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

14.10. Twoje dane osobowe zasadniczo będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza EOG do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.
14.11. Facebook może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
14.12. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania zgodnie z Naszą polityką retencji, przy czym informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie co do zasady do czasu ich usunięcia przez autora, a dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Nasze strony w mediach społecznościowych będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres dostępności tych danych w serwisach.
14.13. Dane osobowe gromadzone przez Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Meta Platforms:  https://www.facebook.com/policies_center.
14.14. Informacje o przysługujących Ci prawach są dostępne w rozdziale 12 naszej Polityki Prywatności.
14.15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Nas do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
14.16. Informacje dotyczące stosowania plików cookies są zawarte w rozdziale 13 naszej Polityki Prywatności.